„ATOM i CZĄSTECZKA” Warszawski Konkurs Chemiczny

 Organizatorzy- nauczyciele chemii 

 ZS nr 114 i ZS nr 116 

 zapraszają gimnazjalistów do wzięcia udziału w X edycji konkursu.

 Zgłoszenia do 7 marca 2014 r. przyjmują:

p. Renata Kwiatkowska-Olszewska ………………… e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

sekretariat ZS nr 116, Gim. Nr 102  …………..................... tel. 22 812 01 28

 

 Harmonogram Warszawskiego Konkursu Chemicznego „ Atom i cząsteczka”.

I etap

 

II etap

 

Uroczyste zakończenie

 

 

12 marca 2014r

godz.12.00

macierzysta szkoła

 

 

5 kwietnia

godz.9.00

ZS nr 114, ul. Alpejska 16

 

10 kwietnia

godz.15.00

ZS nr 114, ul. Alpejska 16

 

SPRÓBUJ  RAZEM  Z  NAMI !

Joanna Berowska – ZS nr 114, Gim. 103

Renata Kwiatkowska-Olszewska ZS nr 116, Gim. 102  

 

REGULAMIN

 

 Organizatorami Warszawskiego Konkursu Chemicznego „Atom i cząsteczka” są nauczyciele chemii z Zespołu Szkół nr 114 i Zespołu Szkół nr 116.

 

§ 1 

Cele konkursu

 ·         Popularyzacja wiedzy chemicznej, głównie z zakresu budowy materii.

·         Wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych.

·         Wdrażanie uczniów do samokształcenia.

·         Wyrabianie umiejętności twórczego myślenia i samodzielnego rozwiązywania zadań problemowych.

·         Kształtowanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w dostępnych źródłach.

·         Integracja młodzieży i motywowanie do współzawodnictwa.

 § 2

Ustalenia ogólne

1.      Warszawski Konkurs  Chemiczny „Atom i cząsteczka” przeznaczony jest dla gimnazjalistów.

 2.      Konkurs odbywa się w kategorii: rozwiązywanie zadań i problemów (tak jak w poprzednich edycjach) i obejmuje treści określone w podstawie programowej  dla gimnazjum oraz treści poszerzające podstawę programową, które wyszczególnione są  w §4.

 3.   Wszelkie informacje o konkursie a w szczególności: miejsca i czas przeprowadzania obu etapów konkursu, wyniki konkursu  będą przekazywane indywidualnie

      nauczycielom-opiekunom uczestników konkursu pocztą e-mail zgodnie z harmonogramem (załącznik)

  4.   Warszawski  Konkurs Chemiczny  „ Atom i cząsteczka” jest  BEZPŁATNY.

 §3

Organizacja konkursu

 1.    Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

2.    Etap I przeprowadzony zostanie 12 marca (środa) 2014 r. o godz. 12.00 na terenie macierzystej szkoły.

3.    Czas pracy uczestników w I etapie wynosi 60 minut.

4.    Do rozwiązania uczniowie otrzymają 20 zadań zamkniętych (testowych) oraz 3 zadania otwarte.

5.    Zakres materiału opisany jest w wymaganiach (§4) .

6.    Zadania, łącznie z punktacją i kluczem odpowiedzi przesłane zostaną do szkół drogą mailową do dnia 10 marca 2014 r.

7.    Uczniowie rozwiązując zadania mogą korzystać z prostych kalkulatorów oraz  układów okresowych pierwiastków chemicznych.

8.    Prace konkursowe powinny być pisane czarnym lub niebieskim długopisem,  nie wolno używać korektora.

9.    Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają przynajmniej 75% punktów.

10.  Listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu (łącznie z punktacją) należy przesłać do dnia 26 marca 2014 r. na adres e-mail organizatorów.

11.  II etap konkursu odbędzie się  5 kwietnia 2014 r. (sobota) o godz. 9.00  w Zespole Szkół nr 114, Gimnazjum nr 103- w Warszawie, ul. Alpejska 16, 

12.  Za dojazd na konkurs odpowiadają nauczyciele zgłaszający uczestników.

13.  Uczniowie biorący udział w II etapie zobowiązani są do zabrania legitymacji szkolnej, obuwia na zmianę, czarnego lub niebieskiego długopisu  oraz ewentualnie kalkulatora.

14.  Czas pracy uczestników w II etapie konkursu wynosi 90 minut.

15.  Do rozwiązania uczniowie otrzymają zadania zamknięte oraz zadania otwarte o podwyższonym stopniu trudności.

16.  Zakres materiału w II etapie zostanie rozszerzony o pojęcia: mola i masy molowej.

17.  Uczniowie, którzy uzyskają w II etapie przynajmniej 85% punktów -zdobędą tytuł finalisty, 90% i powyżej tytuł laureata.

18.   Wyniki konkursu –przesłane zostaną do szkół do dnia 7 kwietnia 2014r.

19.  Uroczyste zakończenie konkursu i rozdanie dyplomów oraz nagród odbędzie się 10  kwietnia (czwartek)  2014 r. o godz. 15.00, w Zespole Szkół nr 114,  Gimnazjum nr 103, ul. Alpejska 16.

 §4

                  Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności

 I.  Atom i cząsteczka. Praktyczne wykorzystanie układu okresowego pierwiastków   chemicznych.

1. Budowa atomu (uproszczony model) dla danego pierwiastka o określonej liczbie Z, obliczanie ilości cząstek elementarnych (podstawowych/subatomowych). Zapis konfiguracji elektronowej atomu danego pierwiastka.

2. Budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym (numer grupy a ilość elektronów walencyjnych i wartościowość, numer okresu a ilość powłok elektronowych, liczba atomowa a ilość protonów i elektronów).

3. Charakter chemiczny pierwiastków w układzie okresowym (metale, niemetale i ich właściwości); zmiana właściwości pierwiastków w układzie okresowym (w grupach i w okresach).

4. Izotopy jako odmiany tego samego pierwiastka. Nuklidy. Przemiany promieniotwórcze. Okres półtrwania.

5. Masa atomowa i jej odczytywanie z układu okresowego (u); obliczanie średniej masy atomowej.

6. Zapis wzorów sumarycznych cząsteczek tlenków, wodorków, siarczków, chlorków.

7. Obliczanie masy cząsteczkowej związków oraz procentowej zawartości pierwiastka w związku chemicznym.

8. Wiązania chemiczne (kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe), zapisywanie wzorów elektronowych (kropkowych, kreskowych, kropkowo-kreskowych)

9.   Jony – liczba cząstek elementarnych np. w jonie Al3+

10. Wzory strukturalne dla związków o wiązaniach kowalencyjnych.

11. Zapisywanie i bilansowanie równań reakcji chemicznych.

II.  Zależności stechiometryczne w reakcjach chemicznych.

1. Prawo zachowania masy.

2. Prawo stałości składu.

3. Obliczenia stechiometryczne na podstawie równań reakcji chemicznych.

4. Mol, masa molowa, zastosowanie moli w zadaniach (tylko w II etapie).

 III. Woda i roztwory wodne (tylko w II etapie).

1. Właściwości wody. Zanieczyszczenia i ochrona wód.

2. Rodzaje roztworów.

3. Stężenie procentowe. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów.

4. Rozpuszczalność. Krzywe rozpuszczalności.

 Literatura

Zatwierdzone przez MEN podręczniki i zbiory zadań z chemii dla gimnazjum, zgodne z nową podstawą programową.

 §5

        Komisje konkursowe

 Etap szkolny.

 1.     Za przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu odpowiada nauczyciel chemii w  macierzystym gimnazjum uczniów przystępujących do I etapu konkursu.

2.     Nauczyciel-opiekun sprawdza prace konkursowe swoich uczniów i przyznaje za zadania  punkty zgodnie z kluczem odpowiedzi i modelem oceniania.  

3.     Nauczyciel- opiekun w wyznaczonym terminie  zgłasza, drogą elektroniczną-na podany  adres e-mail organizatorów, uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z  uzyskaną przez nich liczbą punktów za I część konkursu.

4.     Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

 Etap II- warszawski.

 1.      Nad prawidłowym przebiegiem II etapu Warszawskiego Konkursu Chemicznego „Atomi cząsteczka” czuwa Komisja Konkursu, w której skład wchodzą organizatorzy oraz chętni do współpracy nauczyciele-opiekunowie uczniów biorących udział w II etapie konkursu.

 2.      Komisja Konkursu sprawdza prace uczniów bezpośrednio po zakończeniu  II etapu  konkursu i przyznaje za zadania punkty zgodnie z kluczem odpowiedzi i modelem

oceniania.  

 3.     W przypadku nie uzyskania przez żadnego z uczestników wymaganej ilości punktów  Komisja Konkursu może zmienić zasady oceny prac konkursowych.

  §6

           Zasady uczestnictwa w konkursie

 1.    Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych.

2.    Uczniowie przystępujący do II etapu konkursu obowiązani są okazać legitymację  szkolną.

3.    Niestawienie się ucznia w wyznaczonym terminie  konkursu lub spóźnienie o więcej niż 15 minut (dopuszczalne jest spóźnienie tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach,  uzgodnionych z organizatorami, ale bez możliwości  przedłużenia  czasu trwania konkursu)  pozbawia ucznia brania udziału w II etapie konkursu.

4.    W czasie trwania Konkursu uczestnicy  mogą opuszczać salę tylko w  uzasadnionym  przypadku i za zgodą Przewodniczącego Komisji.

5.    W przypadku  niesamodzielnej pracy uczestnika konkursu,  Przewodniczący  unieważnia  pracę pisaną przez tego uczestnika.

  §7

  Prace uczestników konkursu.

 1.   Prace uczestników w  II etapie  konkursu są kodowane.

2.   Rozkodowanie prac dokonywane jest przez  Komisję Konkursu po ich sprawdzeniu, zweryfikowaniu i ocenie.

3.   Prace uczniów na obu etapach są oceniane według klucza odpowiedzi i modelu oceniania  określonego przez organizatorów

4.   Kryteria oceniania wobec wszystkich uczestników konkursu są jednakowe.

5.   Ocena prac uczestników II etapu konkursu dokonana przez Komisję Konkursu jest  ostateczna i nie podlega weryfikacji.

 § 8

      Postanowienia końcowe

     Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom II etapu konkursu w czasie dojazdu do  miejsca przeprowadzania konkursu, jego trwania, a także powrotu do szkoły macierzystej    odpowiada nauczyciel-opiekun uczniów danego gimnazjum.

 

 W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z organizatorami.

 

Organizatorzy :

 Joanna Berowska –ZS nr 114, Gim 103

 Renata Kwiatkowska -Olszewska ZS nr 116, Gim 102

 

                                                           

 

 

 

Test predyspozycji językowych

  • Predyspozycje językowe

W poniedziałek 13 maja o godz. 9.00 w większości gimnazjów warszawskich z klasami dwujęzycznymi odbył się test sprawdzający predyspozycje językowe kandydatów. W tym roku po raz pierwszy wszyscy szóstoklasiści pisali ten sam test, a jego wynik uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej. Test przygotowali specjaliści z Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW. Ten sam sprawdzian, lub bardzo podobny, pisali też kandydaci do klas dwujęzycznych w innych miastach w Polsce.

Najlepszy wynik w naszej szkole to  157 punktów, a najsłabszy 48 punktów, na maksymalne 200, co plasuje nas w czołówce gimnazjów warszawskich.

Więcej